Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Spisrent 500 ml Burner

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Spisrent 500 ml Burner
    Spisrent löser snabbt och effektivt upp fastbränd sot från spisens glasluckor. Förorsakar hudirritation, förorsakar alvarlig ögonirritation. Innehåller d-limonen. Kan utlösa allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart giftinformation/läkare. Använd skyddshandskar, skyddskläder, skyddsglasögon, ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj ögonen med rikligt med vatten i flera minuter, avlägsna ev. kontaktlinser om dessa kan tas ut utan problem. Fortsätt skölja ögonen. Vid ihållande ögonirritation, sök läkarhjälp.

    Återfinns i kategorier