Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Spisrent 500ml

Spisrent 500ml

Varumärke

Burner

Ursprungsland

Danmark

Produktinformation

Spisrent löser snabbt och effektivt upp fastbränd sot från spisens glasluckor. Förorsakar hudirritation, förorsakar alvarlig ögonirritation. nnehåller d-limonen. Kan utlösa allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart giftinformation/läkare. Använd skyddshandskar, skyddskläder, skyddsglasögon, ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj ögonen med rikligt med vatten i flera minuter, avlägsna ev. kontaktlinser om dessa kan tas ut utan problem. Fortsätt skölja ögonen. Vid ihållande ögonirritation, sök läkarhjälp.

Övrig information

Länkar Säkerhetsdatablad

Spisrent 500ml

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar