Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Kontaktlim 40ml Casco

Varumärke

Casco

Produktinformation

Klassiskt kontaktlim som limmar nästan allt. God beständighet mot vatten, värme och hushållskemikalier. Innehåller ej toluen. På målade eller lackerade ytor rekommenderas förtester.Innehåller subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Mycket brandfarlig vätska och ångaSkadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Irriterar huden.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknadVid brand: Orsakar allvarlig ögonirritation.Innehåller limonene och citral. Kan orsaka en allergisk reaktionHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.Förvaras oåtkomligt för barn.

Kontaktlim 40ml Casco