Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Kontaktlim 40ml Casco

Kontaktlim 40ml Casco

Varumärke

Casco

Produktinformation

Klassiskt kontaktlim som limmar nästan allt. God beständighet mot vatten, värme och hushållskemikalier. Innehåller ej toluen. På målade eller lackerade ytor rekommenderas förtester. Innehåller Methylchloroisothiazolinone:Methylisothiazolinone (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.Används endast i väl ventilerade utrymmen.Mycket brandfarlig vätska och ångaAnvänds endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Irriterar huden.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn. Vid brand: H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Förvaras oåtkomligt för barn

Kontaktlim 40ml Casco

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar