Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Lim Super Glue Power Gel 3g Loctite

Lim Super Glue Power Gel 3g Loctite

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Flexibelt superlim. Gummiförstärkt superlim som ger en flexibel, stark och fuktbeständig (D3) limfog. Limgel för lodräta ytor och sugande samt porösa material. Tub med spetsigt munstycke för exakt dosering. Tuben har en unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen. Orsakar allvarlig ögonirritation.Kan orsaka irritation i luftvägarnaIrriterar huden.Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.Undvik att andas in ångor.Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Lim Super Glue Power Gel 3g Loctite

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar