Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Myrdosa 2-p Myrr

Myrdosa 2-p Myrr

Varumärke

Myrr

Ursprungsland

Grekland

Produktinformation

Honung lockar myrorna och tas ner betet i boet och hela boet bekämpas. Färdig att använda för bekämpning av myror i och omkring byggnader.  Dosan innehåller lockmedel. Myrorna tar lockmedlet och den aktiva substansen med ner i boet  och myrboet bekämpas således inifrån.  Aktiva ingredienser: Imidakloprid 0,03 vikt-% Bekämpningsmedel klass 3.  Reg.nr 5379     H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. P273 - Undvik utsläpp till miljön.  P391 - Samla upp spill.  P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning   https://www.svenskdagligvaruhandel.se/fokusomraden/livsmedel-och-produktsakerhet/vaxtskyddsmedel/   Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.Undvik utsläpp till miljönP501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.P391 - Samla upp spill. AnvändningAnvänd 1 myrdosa per myrbo. Vid kraftigt angrepp kan 2 myrdosor per myrbo användas. Kontrollera betesställena en gång i veckan. Om myrorna finns kvar kan nya dosor sättas ut. Myrdosorna får inte bytas oftare än var 4:e vecka. Om angreppet fortsätter trots att instruktionerna på etiketten har följts, kontakta en professionell skadedjursbekämpare. Undvik kontinuerlig användning av produkten.

Övrig information

Länkar Säkerhetsdatablad

Myrdosa 2-p Myrr

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar