Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Rengöringsmedel Trägolv & möbler 750ml Pledge

Varumärke

Pledge

Produktinformation

Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.Orsakar allvarliga ögonskador.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Tvätta händerna grundligt efter användning.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.
Rengöringsmedel Trägolv & möbler 750ml Pledge