Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Getingspray 300ml Raid

Getingspray 300ml Raid

Varumärke

Raid

Ursprungsland

Nederländerna

Produktinformation

RAID® Spray mot geting har en avancerad sammansättning som dödar enstaka getingar och bålgetingar samt andra flygande insekter som flugor, myggor, mal och knott.Raid® Spray Mot Geting – Bedövar och dödar. Sprayar upp till 6,7 meter, vilket gör att du kan spraya mot getingen från säkert avstånd. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid på baksidan av produkten innan användning . Bekämpningsmedel klass 3 Registreringsnummer: 4375 Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.Extremt brandfarlig aerosol.Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.TRYCKBEHÅLLARE: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Förvara på torr, sval plats.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. AnvändningAnvändningsområde: Mot flygande insekter inomhus. All annan användning förbjuden utan särskilt tillstånd. Bruksanvisningar: Omskakas väl före användning. Håll flaskan upprätt med munstycket riktat bort från ansiktet och spraya. Spraya direkt på enstaka getingar, bålgetingar och jordgetingar som kommer in i byggnaden på 45 cm avstånd i 1 sekund. Insekten bedövas snabbt medan produkten uppnår full effekt, vilket tar upp till 60 sekunder. Använd på ungefär 1 meters avstånd från innerväggar, tyger och möbler. Använd inte på getingbon eftersom personskada kan uppstå till följd av angrepp av en getingsvärm. Använd endast som anvisats. Ta bort eller täck över terrarier, akvarier och djurburar innan användning. Stäng av luftpump till akvarier. Avlägsna eller täck över mat, köksredskap och bestick. Spraya inte på människor eller husdjur. Sörj för god ventilation.

Övrig information

FörvaringFörvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvara på torr, sval plats.

Getingspray 300ml Raid

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar