Startsida ica.se

Tvättmedel Kulörtvätt Pulver Parfymfri 1,9kg Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Innehåller: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alphatridecyl-omega-hydroxy-, branched. Orsakar allvarlig ögonirritation.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvårdFörvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Tvättmedel Kulörtvätt Pulver Parfymfri 1,9kg Miljömärkt ICA