Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Inspiration
  3. Trädgård
  4. Trädgårdsskötsel
  5. Bekämpning
  6. Insektsbekämpning
  7. Myrspray 400ml Raid

Myrspray 400ml Raid

Varumärke

Raid

Ursprungsland

Nederländerna

Produktinformation

Raid Myrspray eliminerar myror på ett effektivt sätt på bara några sekunder. Används mot myror, silverfiskar, spindlar och andra krypande insekter. För omedelbar verkan, spraya en lätt dusch direkt på insekterna under 1 sek. Läs på baksidan av produkten innan användning,Reg nr 4543Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.Innehåller subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekterFår inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjudenTvätta händerna grundligt efter användning.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållareHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Andas inte in aerosol.

Myrspray 400ml Raid

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar