Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Myggskydd Refill 4-p Therma Cell

Myggskydd Refill 4-p Therma Cell

Varumärke

Therma Cell

Ursprungsland

Sverige

Produktinformation

Refill till ThermacellRefill innehåller 12 mattor och 4 gaspatroner. Varar i upp till 48 timmar.Registreringsnummer: Bekämpningsmedel klass 3, Reg nr 4775 Förvaras oåtkomligt för barn.Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.Skyddas från solljus.Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkertsätt.Innehåller limonene och citral. Kan orsaka en allergisk reaktionSamla upp spill.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras på väl ventilerad plats.Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökningförbjuden.Extremt brandfarlig gas.Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.Skadligt vid inandning.

Myggskydd Refill 4-p Therma Cell

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar