Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Myrspray 500ml Myrr

Myrspray 500ml Myrr

Varumärke

Myrr

Produktinformation

Effektivt medel för bekämpning av myror och andra krypande insekter inomhus och omkring byggnader. Behändig handspray som är lätt att använda. Lätthanterlig spray. Perfekt längs golvlister och socklar. Har långtidseffekt. Registreringsnummer: 5355-2-1   Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning Varning: H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  P391 - Samla upp spill.  P501 - Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Myrspray 500ml Myrr

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar