Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Avkalkningsmedel 250ml Melitta

Avkalkningsmedel 250ml Melitta

Varumärke

Melitta

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Avkalkningsmedel 250ml Melitta

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar