Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. T-Tenol 1L

T-Tenol 1L

Varumärke

Kemetyl

Ursprungsland

Sverige

Produktinformation

Kemetyl T-Tenol är ett specialbränsle för alla typer av spritbrännare, spritkök, fonduegrytor och fiskrökar. T-Tenol passar bra för Trangia- och Origo-kök samt för spritkök i båt. Sammansättningen av metanol och etanol ger Kemetyl T-Tenol maximal effekt med ett minimum av sot. Orsakar allvarlig ögonirritation.H373 kidneys Kan orsaka njurskador genom lång eller upprepad exponering.Skadligt vid förtäringMycket brandfarlig vätska och ångaInnehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall respektive förpackningar och förpackningsavfall.Förvaras oåtkomligt för barn.P405 Förvaras inlåst.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Inandas inte sprej.P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Övrig information

Länkar Säkerhetsdatablad

T-Tenol 1L

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar