Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Spa Sänker PH-värdet 1kg Nitor

Spa Sänker PH-värdet 1kg Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Återställer pH-värdet vid ett för högt pH till det optimala värdet 7,2-7,6. En matsked per 500 l vatten sänker pH-värdet med ca. 0,3 enheter. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.Skölj försiktigt med vatten i flera minuterHa Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd.

Spa Sänker PH-värdet 1kg Nitor

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar