Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Mot ogräs & Mossa 750ml Stroller

Mot ogräs & Mossa 750ml Stroller

Varumärke

Stroller

Produktinformation

Stroller mot Ogräs och Mossa är en snabbverkande produkt, helt baserad på naturliga aktiva ingredienser. Använd på grusgångar, uppfarter eller andra ställen där du vill bli av med oönskad vegetation.  Effekten är synlig inom 3 timmar Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning  https://www.svenskdagligvaruhandel.se/fokusomraden/livsmedel-och-produktsakerhet/vaxtskyddsmedel/ Allmän information Undvik onödig kontakt med produkten.  Vid inandning Vid hudkontakt Vid hudkontakt, tvätta genast med vatten.  Vid kontakt med ögon Om besvär kvarstår, uppsök läkare. Vid kontakt med ögon, skölj grundligt med vatten. Vid förtäring Vid obehag, kontakta läkare EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. SBM Life Science AB Scheelevägen 30 223 63 Lund Sverige T +46 (0)40 41 81 80 sds@sbm-company.comOrsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Vid bestående ögonirritaion: Sök läkarhjälp. Innehåll: Citronsyra

Mot ogräs & Mossa 750ml Stroller

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar