Startsida ica.se

Maskindisktablett 50-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Innehåller Linalool och Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Kan orsaka en allergisk reaktion.Irriterar huden.Orsakar allvarlig ögon-irritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha för-packningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälpVID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Maskindisktablett 50-p ICA