Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Fresh Disc Marin Refill 12-p Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Innehåller [namnet på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.VID FÖRTÄRING Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareFörvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Tvätta händerna grundligt efter användning.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.
Fresh Disc Marin Refill 12-p Duck