Startsida ica.se

Tvättmedel Sensitive Color Flytande 880ml A+

Varumärke

A+

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälpVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköljaHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID FÖRTÄRING Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareFörvaras oåtkomligt för barn

Tvättmedel Sensitive Color Flytande 880ml A+