Startsida ica.se

Handdesinfektion Oparfymerad 150ml ICA Hjärtat

Varumärke

ICA Hjärtat

Produktinformation

ICA Hjärtat Handgel 150 ml är en desinficerande handgel, virus och bakteriehämmande att använda till händer efter t.ex. toabesök. Mycket brandfarlig vätska och ångaOrsakar allvarlig ögonirritation.P233 Behållaren ska vara väl tillslutenFörvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Handdesinfektion Oparfymerad 150ml ICA Hjärtat