Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Handdesinfektion Oparfymerad 150ml ICA Hjärtat

Handdesinfektion Oparfymerad 150ml ICA Hjärtat

Varumärke

ICA Hjärtat

Produktinformation

ICA Hjärtat Handgel 150 ml är en desinficerande handgel. Virus och bakteriehämmande gel att använda till händer efter t.ex. toabesök. Orsakar allvarlig ögonirritation.Mycket brandfarlig vätska och ångaFörvaras oåtkomligt för barn.Behållaren ska vara väl tillsluten.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Handdesinfektion Oparfymerad 150ml ICA Hjärtat

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar