Startsida ica.se

Handdesinfektion Oparfymerad 75ml ICA Hjärtat

Varumärke

ICA Hjärtat

Produktinformation

ICA Hjärtat Handgel 75 ml är en desinficerande handgel, virus och bakteriehämmande att använda till händer efter t.ex. toabesök. Orsakar allvarlig ögonirritation.Mycket brandfarlig vätska och ångaP233 Behållaren ska vara väl tillslutenVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Handdesinfektion Oparfymerad 75ml ICA Hjärtat