Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Ugns & grillrengöring 300ml Bistro

Ugns & grillrengöring 300ml Bistro

Varumärke

Bistro

Produktinformation

Irriterar hudenH222 - Extremt brandfarlig aerosolH229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmningKan orsaka irritation i luftvägarnaOrsakar allvarliga ögonskador.Förvaras oåtkomligt för barn.P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CP211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjudenHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållareUndvik att inandas gaser, dimma, ångor eller sprej

Ugns & grillrengöring 300ml Bistro

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar