Startsida ica.se

Hårspray 250ml Toni & Guy

Varumärke

Toni&Guy

Produktinformation

Tryckbehållare kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 C.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Förvaras oåtkomligt för barn.

Hårspray 250ml Toni & Guy