Startsida ica.se

Badrumsspray 750ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Badrumsspray är effektiv mot smuts i badrummet. Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

Badrumsspray 750ml ICA