Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Allrengöring Lemon 1,5l Ajax

Allrengöring Lemon 1,5l Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköljaFörvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Allrengöring Lemon 1,5l Ajax

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar