Startsida ica.se

Hårspray Flex XStrong Hold 200ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Förvaras oåtkomligt för barnFår inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

Hårspray Flex XStrong Hold 200ml Wella