Startsida ica.se

Hårspray Volume & Repair 250ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Hårspray Volume & Repair 250ml Wella