Startsida ica.se

Hårspray Ultra Strong Hold 250ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Skyddas från solljus.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Hårspray Ultra Strong Hold 250ml Wella