Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Kläder & Accessoarer
  3. Skor & Skovård
  4. Skovård & Skotillbehör
  5. Extreme Polish Black Derby 50ml

Extreme Polish Black Derby 50ml

Varumärke

Derby

Produktinformation

Irriterar huden.Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismerP102 Förvaras oåtkomligt för barn.P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Sköljhuden med vatten eller duscha.P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ureventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Extreme Polish Black Derby 50ml

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar