Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Textilfärg All in one Grå Nitor

Textilfärg All in one Grå Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278Kan orsaka allergisk hudreaktionAnvänd skyddshandskar/ögonskydd.P260 - Inandas inte damm, sprej.Förvaras oåtkomligt för barn.P501 - Bortskaffa innehållet/behållaren lämnas till återvinning i enlighet med lokala/nationella bestämmelser..VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duschaVID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas

Textilfärg All in one Grå Nitor

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar