Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Textilfärg All in one Smaragd Nitor

Textilfärg All in one Smaragd Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Kan orsaka irritation i luftvägarnaOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögonVID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barnVID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.Inandas inte sprej.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Lämna endast helt tömda behållare till förpackningsåtervinning.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas

Textilfärg All in one Smaragd Nitor

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar