Startsida ica.se

SKIN Ultra Sens Shave Gel Gillette 200ml

Varumärke

Gillette

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.

SKIN Ultra Sens Shave Gel Gillette 200ml