Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Fälgrengöring 750ml Turtle

Fälgrengöring 750ml Turtle

Varumärke

Turtle

Produktinformation

Snabbrengöringsmedel med unik formula för aluminium-, stål- och klarlackade fälgar. Tar bort ingrodd olja, salt, tjära, oxid och bromsdamm. Passar de flesta typer av fälgar. Skadar inte däcken. Orsakar allvarliga ögonskador.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Tvätta . grundligt efter användning.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Tvätta med mycket tvål och vatten.

Fälgrengöring 750ml Turtle

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar