Startsida ica.se

Torrschampo Wellaflex Sweet sensation 180ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

Torrschampo Wellaflex Sweet sensation 180ml Wella