Startsida ica.se

Torrschampo Wellaflex Sensual Rose 180ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

Torrschampo Wellaflex Sensual Rose 180ml Wella