Startsida ica.se

Labs Gel Gillette

Varumärke

Gillette

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjudenFörvaras oåtkomligt för barn.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare

Labs Gel Gillette