Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Handtvål Refill Almond Milk 800ml ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Handtvål Refill Almond Milk 800ml ICA Basic