Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Handtvål Refill Peach Passion 800ml ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.
Handtvål Refill Peach Passion 800ml ICA Basic