Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Spray Universal 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Är effektiv mot kalk & fett och tar på ett enkelt sätt bort dålig lukt. Ajax Universalspray passar vid rengöring av så gott som alla material och ytor i hemmet. Dessutom är produkten miljömärkt. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Används endast i väl ventilerade utrymmen.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Spray Universal 750ml Ajax