Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Spray Universal 750ml Ajax

Spray Universal 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Är effektiv mot kalk & fett och tar på ett enkelt sätt bort dålig lukt. Ajax Universalspray passar vid rengöring av så gott som alla material och ytor i hemmet. Dessutom är produkten miljömärkt. Innehåller: Lactic Acid. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Används endast i väl ventilerade utrymmen.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Vid förtäring, kontakta genast läkare.

Spray Universal 750ml Ajax

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar