Startsida ica.se

Propplösare 500g Mr Muscle

Varumärke

Mr Muscle

Produktinformation

Kan vara korrosivt för metaller.Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Avfall: enligt lokala föreskrifter.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Tvätta händerna grundligt efter användning.Förvaras oåtkomligt för barn.Inandas inte rök.Förvaras inlåst.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.Förvaras endast i originalbehållaren.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Använd skyddshandskar/ögonskydd.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Propplösare 500g Mr Muscle