Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Propplösare 500g Mr Muscle

Propplösare 500g Mr Muscle

Varumärke

Mr Muscle

Produktinformation

Kan vara korrosivt för metallerOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögonVID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Använd ögonskydd.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättasFörvaras oåtkomligt för barn.P405 Förvaras inlåst.Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggningTvätta händerna grundligt efter användning.Förvaras i originalförpackningen.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.Inandas inte damm. AnvändningGör såhär:1. Häll i 3 msk (50g) i avloppet.2. Häll omgånde i 1/2L varmt vatten3. Vänta i 15 min4. Spola avloppet med varmt vattenOm nödvändigt, upprepa en gång till.OBS använd endast för köksavlopp. Produkten är inte anpassad för stopp i badrum/toalett

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Propplösare 500g Mr Muscle

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar