Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Aceton Kemiskt ren 150ml Gripen

Aceton Kemiskt ren 150ml Gripen

Varumärke

Gripen

Produktinformation

Tar effektivt bort smutsfläckar som orsakats av olja och fett. Testa först på underlaget. Mycket brandfarlig vätska och ånga.Orsakar allvarlig ögonirritation.Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknadFörvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Behållaren ska vara väl tillsluten.Förvaras på väl ventilerad plats.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Aceton Kemiskt ren 150ml Gripen

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar