Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Aceton Kemiskt ren 150ml Gripen

Aceton Kemiskt ren 150ml Gripen

Varumärke

Gripen

Produktinformation

Tar effektivt bort smutsfläckar som orsakats av olja och fett. Testa först på underlaget. Mycket brandfarlig vätska och ånga.Orsakar allvarlig ögonirritation.Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknadVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. AnvändningFARA Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning. FörvaringFörvaras oåtkomligt för barn. Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Aceton Kemiskt ren 150ml Gripen

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar