Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Aceton med Olja 150ml Gripen

Aceton med Olja 150ml Gripen

Varumärke

Gripen

Produktinformation

För lackborttagning och rengöring. Testa först på underlaget. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud ellerhudsprickor, Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad, Orsakar allvarlig ögonirritation, Orsakar allvarlig ögonirritationVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. AnvändningBrandfarlig vätska. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt i flera minuter. Förvaras oåtkomligt för barn.Instruktion:1. Droppa lagom mängd nagellacksremover på en bomullsrondell och håll mot nageln för att lösa upp nagellacket.2. Skölj naglar och händer väl med ljummet vatten efter avslutad behandling.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning. FörvaringUndvik att utsätta för värme. Förvaras oåtkomligt för barn.

Aceton med Olja 150ml Gripen

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar