Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Teakolja 250ml MP52

Teakolja 250ml MP52

Varumärke

MP52

Produktinformation

Använd MP52 Teakolja för rengöring och polering av olackerade träytor, fungerar utmärkt både inomhus och utomhus. MP52 Teakolja återger träet sin naturliga lyster utan att färga ytan. Passar för behandling av dörrar, inredningsdetaljer, båtinredningar, utomhusmöbler och till uttorkade träytor som behöver fräschas upp och få en skyddande yta. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.P405 Förvaras inlåst.Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.Innehåller: Nafta petroleum vätebehandlad tung.Förvaras oåtkomligt för barnP331 Framkalla INTE kräkning.Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvårdTvätta händer grundligt efter användning.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Teakolja 250ml MP52

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar