Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Imprenex Express Impregneringspray 250ml Herdins

Imprenex Express Impregneringspray 250ml Herdins

Varumärke

Imprenex

Produktinformation

Imprenex Express ger en vatten-, olje- och smutsavvisande impregnering på alla material som tål kemtvätt. Du kan förvänta dig ett gott skydd på såväl skidjackan, barnoverallen, vantarna som möbeltyger. Imprenex Express påverkar inte plaggets andningsförmåga, struktur eller färg. Den är även vattenfri och torkar omedelbart efter behandling. Då du kan använda Imprenex Express även på läder och mocka, som exempelvis kängor och skor, är det en riktigt bra impregnering att ha hemma – med ett brett användningsområde. Irriterar hudenOrsakar allvarlig ögonirritation.Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismerFörvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggningInnehåller: 2-propanol,butylacetat,nafta(petroleum) vätebehandlad lätt.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Används i väl ventilerat utrymme.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Imprenex Express Impregneringspray 250ml Herdins

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar