Startsida ica.se

Imprenex Express Impregneringspray 250ml Herdins

Varumärke

Imprenex

Produktinformation

Imprenex Express ger en vatten-, olje- och smutsavvisande impregnering på alla material som tål kemtvätt. Du kan förvänta dig ett gott skydd på såväl skidjackan, barnoverallen, vantarna som möbeltyger. Imprenex Express påverkar inte plaggets andningsförmåga, struktur eller färg. Den är även vattenfri och torkar omedelbart efter behandling. Då du kan använda Imprenex Express även på läder och mocka, som exempelvis kängor och skor, är det en riktigt bra impregnering att ha hemma – med ett brett användningsområde. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknadExtremt brandfarlig aerosolIrriterar hudenOrsakar allvarlig ögonirritationSkadliga långtidseffekter för vattenlevande organismerVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Innehåller: 2-propanol,butylacetat,nafta(petroleum) vätebehandlad lätt.Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Förvaras oåtkomligt för barn.Rökning förbjuden.Används endast i väl ventilerade utrymmen.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Imprenex Express Impregneringspray 250ml Herdins