Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Tändgelé T-Gul Bio 1l Kemetyl

Tändgelé T-Gul Bio 1l Kemetyl

Varumärke

Kemetyl

Produktinformation

T-Gul Biogel är en speciell tändgelé för grillar och brasor, en ren naturprodukt med förnyelsebara råvaror.Produkten är rök- och luktfri. Passar även bra vid tändning av öppen spis och kakelugn.T-Gul Biogel sprutas jämnt över kolen/briketterna/veden och tänds direkt.För bästa grillresultat skall grillning ske när glödbädden blivit grå. Ej avsedd för lyktor och oljelampor.Säkerhetsdatablad lämnas på begäran. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.Mycket brandfarlig vätska och ånga.Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggningTvätta händerna grundligt efter användning.Förpackningen ska vara väl tillsluten.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Använd skyddshandskar.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Tändgelé T-Gul Bio 1l Kemetyl

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar