Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Lim Super Glue Control 3g Loctite

Lim Super Glue Control 3g Loctite

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Unik användarvänlig förpackning. Högpresterande superlim för hårda material med vågräta ytor. Lätt att använda och hög precision vid limningen. Unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen. Tål maskindisk, stötar och temperaturer från -50°C upp till 120°C. Orsakar allvarlig ögonirritation.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278Irriterar huden.Undvik att inandas spray.Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.VID HUDKONTAKT:Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Undvik kontakt med ögonen..Tvätta med mycket tvål och vatten.

Lim Super Glue Control 3g Loctite

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar