Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Lim Super Glue Control 3g Loctite

Lim Super Glue Control 3g Loctite

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Unik användarvänlig förpackning. Högpresterande superlim för hårda material med vågräta ytor. Lätt att använda och hög precision vid limningen. Unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen. Tål maskindisk, stötar och temperaturer från -50°C upp till 120°C. Irriterar hudenOrsakar allvarlig ögonirritation.Kan orsaka irritation i luftvägarnaCyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fleraUndvik att andas in ångor.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ureventuella kontaktlinser om det går lätt Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sökläkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta medmycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sökläkarhjälp. Förvaras oåtkomligt för barn.

Lim Super Glue Control 3g Loctite

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar