Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Toalettrengöring Aktiv gel Marine 750ml Miljömärkt Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Kan vara korrosivt för metaller.Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkar-vård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-linser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Toalettrengöring Aktiv gel Marine 750ml Miljömärkt Duck