Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Toalettrengöring WC active Marine 55ml Duck

Toalettrengöring WC active Marine 55ml Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Duck WC Active Marine flytande och doftande toalettblock som motverkar kalkbeläggningar med ett hygieniskt skum och ger frisk doft. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Tvätta händerna grundligt efter användning.Förvaras utom räckhåll för barn.P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Använd skyddshandskar/beskyttelseshandsker.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. AnvändningEndast för användning i toaletter. Blanda inte med blekmedel eller andra rengöringmedel.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning. FörvaringFörvaras oåtkomligt för barn.

Toalettrengöring WC active Marine 55ml Duck

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar