Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Toalettrengöring WC active Marine 55ml Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Duck WC Active Marine flytande och doftande toalettblock som motverkar kalkbeläggningar med ett hygieniskt skum och ger frisk doft. Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar hudenVID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Tvätta händerna grundligt efter användning.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Toalettrengöring WC active Marine 55ml Duck