Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt pulver
  6. Renovator black 2-p Dylon

Renovator black 2-p Dylon

Varumärke

Dylon

Produktinformation

Dylon Black Renovator förnyar den svarta färgen på urtvättade och blekta kläder/textilier. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Kan orsaka allergisk hudreaktionFörvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare.Vid kontakt med ögonen, skölj med rikliga mängder vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALENLäs etiketten före användning.Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Inandas inte damm.Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Renovator black 2-p Dylon

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar