Startsida ica.se

Renovator black 2-p Dylon

Varumärke

Dylon

Produktinformation

Irriterar hudenOrsakar allvarliga ögonskador.Kan orsaka allergisk hudreaktion.Tvätta händerna grundligt efter användning.Läs etiketten före användning.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Inandas inte damm.Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Renovator black 2-p Dylon