Startsida ica.se

WC-sticks Ocean 5-p Domestos

Varumärke

Domestos

Produktinformation

Domestos WC Sticks Ocean Fresh 5-p motverkar kalk och beläggningar. Hygieniskt att använda. Lägg Domestos Fresh WC Sticks direkt i behållaren under spolknappen och få fräsch doft och blått vatten vid varje spolning. Passar till IFÖ-toaletter med spolknappssymbolen. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar hudenInnehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

WC-sticks Ocean 5-p Domestos