Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Original 1,5l Klorin

Varumärke

Klorin

Produktinformation

Klorin desfinketerar, bleker och gör hygieniskt rent. Effekten på bakterier och virus är dokumenterat ? 99,9% desinfekterande ytor. Klorin gör också tvätten vit och hygienisk ren. Irriterar hudenOrsakar allvarliga ögonskador.Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID HUDKONTAKT: Skölj huden med vatten. Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Original 1,5l Klorin