Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Original 1,5l Klorin

Original 1,5l Klorin

Varumärke

Klorin

Produktinformation

Klorin desinfekterar, bleker och gör hygieniskt rent. Effekten på bakterier och virus är dokumenterat - tar bort 99,9% bakterier. Klorin kan också användas på missfärgad tvätt för att göra den vitare. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Orsakar allvarliga ögonskador.Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.Irriterar huden.Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).VID HUDKONTAKT: Skölj huden med vatten. Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Original 1,5l Klorin

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar